Algemene voorwaarden MalvinaYoga

Deelname aan de lessen van MalvinaYoga betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Na het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen:

Artikel 1 – Begrippen

1.1. MalvinaYoga = MalvinaYoga is gevestigd te Gouda, IIsseloogwal 15 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 80349056.

1.2. Deelnemer = degene die (privé) yoga les(sen), workshop(s) en/of training(en) volgt bij MalvinaYoga

1.3. Algemene Voorwaarden = deze door MalvinaYoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van MalvinaYoga.

1.4. Les = een bij MalvinaYoga te geven of gegeven les.

1.5. Website = de website van MalvinaYoga, www.malvinayoga.nl

Artikel 2 – Leskaarten, betaling en deelname aan de lessen

2.1. De deelnemer koopt een leskaart of abonnement waarmee zij/hij kan deelnemen aan de lessen.

2.2. Een leskaart en abonnement van MalvinaYoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3. De betaling van een leskaart vindt plaats bij de reservering van de (eerste) les of de workshop, via Ideal of bankoverschrijving. Contant betalen is niet mogelijk.

2.4. De deelnemer meldt zich via zijn/haar Momoyoga account aan voor een les. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of mondeling. Het geldende lesrooster staat altijd op de website: www.malvinayoga.nl of www.momoyoga.com/malvinayoga.

2.5. MalvinaYoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

2.6. Gereserveerde lessen kunnen tot 10 uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd via het account van de deelnemer. Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Lesreeksen

2.7. Annulering van lesreeksen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze annulering MalvinaYoga heeft bereikt.

2.8. Annulering van een lesreeks kan kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de eerste les. Er is dan geen restitutie van het lesgeld. In samenspraak met MalvinaYoga wordt het tegoed omgezet in leskaarten voor losse lessen of wordt de vervaldatum van het tegoed verlengd tot de eerstvolgende lesreeks met hetzelfde thema.

2.9. Bij annulering tussen 10 en 5 dagen voor aanvang van de startdatum van een lesreeks wordt 25% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering op de vijfde dag voor de startdatum van een lesreeks of later wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht.

Abonnementen

2.10. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat MalvinaYoga gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

2.11. Het opzegtermijn voor alle abonnementen is maximaal 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan MalvinaYoga te worden doorgegeven en is voor het eerst aan de orde als dit bericht MalvinaYoga heeft bereikt. De eerstvolgende incasso die op dat moment nog niet geïnitieerd is door Mollie wordt dan geannuleerd en daarmee het volledige abonnement.

Artikel 3 – Gemiste lessen door ziekte of zwangerschap

3.1. Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de app heeft afgemeld, kan de les later worden ingehaald binnen de geldigheidstermijn van de aangekochte leskaart.

3.2. De deelnemer kan bij zwangerschap of langdurige ziekte in overleg met MalvinaYoga haar/zijn leskaart opschorten.

Artikel 4 – Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1. Op officiële feestdagen is MalvinaYoga gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

4.2. MalvinaYoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

4.3. MalvinaYoga heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer aan lessen te weigeren.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

5.1. MalvinaYoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. MalvinaYoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. MalvinaYoga gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van MalvinaYoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van MalvinaYoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@malvinayoga.nl. De deelnemer is zich er vanbewust dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van MalvinaYoga gebruik kan worden gemaakt.

5.3. MalvinaYoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 6 – Wijzigingen

6.1. MalvinaYoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

6.2. De geldende prijzen voor lessen staan altijd op de website.

6.3. MalvinaYoga behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

6.4. MalvinaYoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

Artikel 7 – Eigen risico en aansprakelijkheid

7.1. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. MalvinaYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen bij of verzorgd door MalvinaYoga.

7.2. MalvinaYoga werkt met een gediplomeerde en gekwalificeerde docent en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les bij of verzorgd door MalvinaYoga, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

MalvinaYoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Het wordt afgeraden om omgekeerde houdingen te doen tijdens menstruaties.

7.3. MalvinaYoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

7.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van MalvinaYoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 8 – Opdracht

8.1. MalvinaYoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 9 – Toepasselijkheid en geschillen

9.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MalvinaYoga betreffende deelname aan lessen of het geven van cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2. Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door MalvinaYoga.

9.3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van MalvinaYoga behoudens hogere voorziening.

9.4. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.